BridgeLife

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ZERO YEN START >

Ngày ban hành: 22 tháng 8 năm 2012

Ngày sửa đổi cuối cùng: 17 tháng 3 năm 2024

 Công ty Bridge Life (sau đây gọi là "chúng tôi") chuyên cung cấp các dịch vụ cho người nước ngoài trong các lĩnh vực: môi giới bất động sản, hỗ trợ thuê nhà, hỗ trợ cuộc sống, nhà cũ (đã được nâng cấp), giới thiệu việc làm thêm, việc làm chính thức.

 Chúng tôi có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và cam kết bảo vệ quyền lợi, lợi ích của cá nhân, tuân thủ các quy định về thông tin cá nhân và các quy định khác.

 Để thực hiện các nguyên tắc được nêu dưới đây, chúng tôi cam kết xây dựng một hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và liên tục cải tiến, luôn nhận thức và đáp ứng với xu hướng công nghệ thông tin mới nhất, với sự thay đổi trong yêu cầu xã hội và với biến động trong môi trường kinh doanh.

a ) Đối với thông tin cá nhân được công ty chúng tôi xử lý trong kinh doanh và quản lý nhân sự, chúng tôi cam kết thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng chính đáng, không thực hiện việc sử dụng thông tin cá nhân vượt quá phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng khác, đồng thời thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo tiêu chí này.

b ) Trong các tác vụ liên quan đến thông tin cá nhân, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và hướng dẫn pháp luật được quy định bởi chính phủ và các quy chuẩn khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.

c ) Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an ninh hợp lý để đối phó với các rủi ro như những truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, rò rỉ thông tin cá nhân, những mất mát hoặc hỏng hóc. Đồng thời liên tục cải thiện hệ thống an ninh thông tin cá nhân phù hợp với tình hình kinh doanh và cung cấp nguồn lực quản lý phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thiết lập các quy định nội bộ để sửa đổi các vấn đề không phù hợp và bảo vệ thông tin cá nhân trong tình trạng tốt nhất có thể.

d ) Chúng tôi sẽ thiết lập quy định nội bộ về xử lý khiếu nại và yêu cầu tư vấn về thông tin cá nhân, đảm bảo đáp ứng nhanh chóng và chân thành với mọi khiếu nại và các yêu cầu tư vấn.

e ) Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra và cải thiện liên tục hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của mình theo sự thay đổi trong môi trường xung quanh.

f ) Với các thông tin được thu thập thông qua việc liên hệ và đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi, chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin trên cho mục đích đã được xác định trước, đảm bảo không thực hiện hành vi sử dụng thông tin ngoài phạm vi mục đích đã được xác định và thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo tiêu chí này.

Chúng tôi cam kết phổ biến chính sách này cho tất cả cán bộ quản lý và nhân viên của chúng tôi ; đảm bảo bất cứ ai cũng có thể tiếp cận thông tin về chính sách này vào bất kỳ lúc nào.

Công ty Bridge Life
Người đại diện theo pháp luật Tobita Masahito

Hết

Cổng liên hệ về thông tin cá nhân của
Công ty Bridge Life

Gửi cho Ban quản lý Bảo vệ thông tin cá nhân

Email:privacy@bridgelife-japan.com